За проекта

Съюз на слепите в България

ssbСъюзът на слепите в България е неправителствена организация, учредена през 1921 г. Това го прави една от най-старите организации за незрящи в Европа. ССБ се стреми към издигане на обществения статус на хората със зрителни увреждания, чрез:

 

 • използване публичното влияние на организацията при изработване на националната социална политика;
 • недопускане на дискриминационни правни актове или практики;
 • подкрепа процеса на образование, професионално обучение и преквалификация;
 • организиране на:
 • публични услуги за социална рехабилитация и интеграция;
 • снабдяването с подходящи помощни средства за бита, труда и обучението им;
 • културна и спортно – туристически дейности, изграждане на клубове и секции по интереси за членовете си;
 • издателска, печатна и звукозаписна дейност за осигуряване достъпа им до информация;
 • административно-правни услуги;
 • активен диалог с държавата и общините за осигуряване на условия за трудова реализация в специализирана или обичайна икономическа среда;
 • обучение и съдействие за развитие на самостоятелен бизнес;
 • подкрепа на младежите в процеса на тяхната социална реализация;
 • разработване и участие в проекти и програми, допринасящи за интеграцията на членовете на организацията
 •  взаимодействие с институциите за изграждане на общодостъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда.
 •  придобиване движимо и недвижимо имущество за дейността си и разпореждане с него;
 •  извършване на допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на горепосочените цели и предмет на дейност;

Сдружението постига своите цели и реализира предмета на дейност като:

 • изгражда регионални и териториални структури, обхващащи всички общини в страната;
 • приема за членове на ССБ лица с нарушено зрение, зрящи и асоциирани членове.
 • сътрудничи с държавните и общински институции и организации с нестопанска цел;
 • членува в национални и международни организации  на и за хора с увреждания;
 • поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.

За повече информация за различните дейности на Съюза, посетете техния уебсайт http://ssb-bg.net

Въпреки огромните усилия, полагани от организацията сегашната ситуация на незрящите в България има нужда от значително подобрение. Към момента членовете на ССБ са около 16 хиляди. От тях работят само 0,03%, 44% са с основно и 0,6 % са с висше образование. Сериозни проблеми за тях са бедността, недостъпната среда, липсата на професионална реализация, ограничени възможности за физическа активност.

РЕГИОНАЛНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ – СОФИЯ

1202 София

ул. „Цар Симеон” № 110

Тел.: 80 33 540

Факс: 80 33 545

GSM: 0886 100 156

E-mail: rso_sofia@abv.bg

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1309 София

Ул. „Нишка” 172

Тел: 02/812 70 50

Факс: 812 70 49;

E-mail: ssb@sofianet.net

Web: http://ssb-bg.net